دوره و شماره: دوره 13، شماره 13 - شماره پیاپی 461، بهار 1382