فهرست بندی تصاویر ساز دار ( منبعی که پیگیری روند تکامل موسیقی را از دریچهای نو امکان پذیر میکند )

نویسندگان

چکیده

روشی که به منظور فهرست بندی و شناسه گذاری تصاویری سازدار تاریخی بر اساس تاریخ ساخت آنها در سه سال گذشته مورد استفاده و تکامل قرار گرفته توضیح داده شده تا اهمیت چنین مرجع تصویری برای پژوهش های موسیقایی گذشته و مشکلات که سد راه آن بوده و هست مورد توجه قرار گیرد ساختار خود روش نیز به نوعی است که به راحتی می توان آن را در پژوهش های موضوعی دیگر مورد استفاده قرار داد

کلیدواژه‌ها