کلیدواژه‌ها = زلزله
تعیین عوامل سازه ای/ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از FUZZY LOGIC & GIS

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

دکترکیومرث حبیبی؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر ابوالفضل مشکینی؛ دکتر علی عسگری؛ مهندس سعید نظری عدلی


آسیب شناسی ساختمان

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385

دکتر محمدجواد ثقفی