مکان یابی مراکز امداد رسانی ( در شرایط وقوع زلزله ) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر با هدف مکان یابی مراکز امداد رسانی ( جهت انجام عملیات نجات در شرایط وقوع زلزله ) به مطالعه موردی یکی از منابع پر تراکم و مرکزی شهر تهران ( منطقه 11) و میزان آسیب پذیری آن در مقابل زلزله احتمالی می پردازد . به همین منظور با تدوین معیارهایی که متاثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد نظر می باشند وبا بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی ((GIS نقشه های امکانات و عوامل محدوده کننده منطقه با یکدیگر ترکیب شده و بدین سایت های مورد نظر جهت استقرار مراکز امداد تعیین می شوند پس از آن جهت مشخص کردن بهترین سایت از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ((AHP که خود نیازمند به کارگیری معیار های دیگری می باشد ‘ به منظور تصمیم گیری نهایی استفاده می شود .
مقاله پیش روی درصد ارایه سیستمی منعطف ‘ ساده ‘ منطقی و قوی جهت مکان یابی مراکز امداد برای شهرهایی با ویژگی های متفاوت می باشد .

کلیدواژه‌ها