دوره و شماره: دوره 21، شماره 21 - شماره پیاپی 467، فروردین 1384 
نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز

رحمت محمد زاده؛ دکتر فیروز جمالی؛ دکتر محمدرضا پور محمدی


شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

دکتر سید محسن حبیبی؛ مهندس مرتضی هادی جابری مقدم


بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

اشرف السادات موسوی لر؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ دکتر محمد خزایی؛ دکتر مجتبی انصاری