بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

نویسندگان

چکیده

یافته های این تحقیق حاصل پژوهش های میدانی ‘ تجربی و تخصصی نویسنده در رشته گرافیک و مطالعه کتابخانه ای و تاریخی بوده و به روش تحلیلی و تطبیقی سعی در توصیف ابعاد مهم مدیریت هنری کمال الدین بهزاد در دوره طلایی تاریخ هنر ایران را دارد.
هدف از این تحقیق بررسی شیوه و الگوی مدیریت هنری کمال الدین بهزاد است . فرضیه های تحقیق عبارتند از :
1- شرایط تجربی و هنری کمال الدین بهزاد متناسب با تصدی مدیریت هنری بوده است. او از نظر هنری استادی تمام و از نظر مدیریتی تجربه موفق مدیرادن قبلی را درک کرده بود و شایسته این مقام بود.
2- شیوه مدیریت کمال الدین بهزاد را می توان از نگاره های وی و فرمان استیفاء کلانتری کتابخانه همایونی به اسم استاد کمال الدین بهزاد استنباط کرد.
3- بر اساس نظام آموزشی حاکم بر آن دوره نظام آموزشی (استاد – شاگردی) می توان نتیجه گرفت که تبیت شده آن نظام کمال الدین بهزاد شیوه مدیریتی از نوع رهبری را اعمال می کرده است.

کلیدواژه‌ها