کلیدواژه‌ها = نگارگری
هنر سفالگری در دورة صفویه، بررسی تکنیک و نقشمایه های هنری

دوره 35، شماره 0، مهر 1387

دکتر یعقوب محمدی فر؛ بهزاد بلمکی


معراج نامه نگین درخشان نگارگری ایلخانی

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385

لاله شمسی؛ دکتر پریسا شاد قزوینی


مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر زهرا رهنورد؛ الهام شیروی


بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری


بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384

اشرف السادات موسوی لر؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ دکتر محمد خزایی؛ دکتر مجتبی انصاری


خورنق کاخ بهزاد

دوره 15، شماره 15، مهر 1382

علی اصغر شیرازی


نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تیر 1379

دکتر یعقوب آژند