دوره و شماره: دوره 8، شماره 0 - شماره پیاپی 1027، زمستان 1379 
8. نمای گردآورنده دریک ساختمان بلند تهران

دکتر محمدتقی رضائی حریری؛ دکتر ریما فیاض