دوره و شماره: دوره 8، شماره 0 - شماره پیاپی 1000403، دی 1379