دوره و شماره: دوره 23، شماره 23 - شماره پیاپی 466، مهر 1384