دوره و شماره: دوره 23، شماره 23 - شماره پیاپی 466، پاییز 1384 
8. آموزش نقد معماری

مهندس محمد جواد مهدوی نژاد


9. بررسی کتاب های چاپ سنگی مصور دوره قاجار

دکتر عبدالحمید حسینی راد؛ زهرا خان سالار