دوره و شماره: دوره 12، شماره 12 - شماره پیاپی 460، دی 1381