دوره و شماره: دوره 12، شماره 12 - شماره پیاپی 460، زمستان 1381