دوره و شماره: دوره 11، شماره 11 - شماره پیاپی 459، تیر 1381