مفهوم فرم بویژه در هنر

نویسنده

چکیده

فرم یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی هنر است که به دلیل گستره معنایی کاربرد وسیع و کلی بودن و باز بودن آن نیاز مبرمی به تبیین از منظر خاص هنری دارد. از آنجائیکه در کتب مختلف هنری کمتر ابعاد مختلف و وجوه معنایی فرم تشریح شده است پرداختن به وجوه مختلف مفهوم این اصطلاح پایه ای ضرری به نظر می رسد. برای این منظور در این مقاله سعی گردیده است تا ابتدا با بررسی معنای لغوی واژه فرم بر اساس فرهنگ های معتبر فارسی فرهنگ های معتبر انگلیسی به انگلیسی ونیز دائره المعارف های معتبر انگلیسی و همچنین بیان چیستی (فلسفه) فرم بر اساس بیان اجمالی نظرات فلاسفه یونان باستان برخی فلاسفه غرب و فلسفه اسلامی ویژگی هایی معنائی و مفهوم کلی واژه فرم جمع بندی شود. سپس تعاریف تخصصی ارائه شده از سوی هنرمندان در کتب مختلف هنری ذکر و بررسی می گردد و نهایتا بر اساس کل مطالب ذکر شده مفهوم فرم وجوه مختلف آن در هنر به عنوان نتیجه گیری بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها