پژوهشی پیرامون کتاب های منتشر شده هنر

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی چگونگی نشر کتاب های فارسی رشته هنر در فاصله سال های 1355 تا 1379 می باشد. از نکات مورد توجه این پژوهش بررسی تعداد کتاب های منتشر شده موضوع هنر بررسی سهم هر یک از آثار تالیفی و ترجمه در موضوع های هنر و همچنین بررسی وضعیت نشر ناشرین آثار هنری است. با توجه به معرفی 15637 اثر. مستخرج از بانک اطلاعاتی هنر (خانه کتاب ایران) در دوره مورد مطالعه پراکندگی موضوع کتاب های هنر تراکم تالیف در موضوع های مختلف و موضوع هایی که مورد بی مهری قرار گرفته و کمتر مورد توجه بوده مشخص می شود. تحقیق حاضر با توجه به افزایش منابع اطلاعاتی و مطالعات پراکنده در مقوله کتابشناسی هنر موضوع هایی را که به تحقیق و پژوهش بیشتری نیاز دارند مطرح می نماید. از میان آثار منتشر شده هنر موضوع طراحی صنعتی (4 عنوان) پیکره سازی(17 عنوان) کمترین بسامد را دارند و موضوع ادبیات نمایشی (نمایشنامه و داستان) با 10491 عنوان (67.1%) بیشترین بسامد را داشته است.

کلیدواژه‌ها