نویسنده = ���������������� �������� ��������������
بررسی دگرگونی تناسبات حاکم بر تیمچه های ایران در دوران قاجار

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

مهندس آرین امیرخانی؛ مهندس پرهام بقایی؛ دکتر محمدرضا بمانیان


ارزیابی کمی وکیفی نشریه هنرهای زیبا طی دوره 12 ساله (بهار 1376تا بهار 1387)

دوره 35، شماره 0، مهر 1387

دکتر محمدرضا بمانیان؛ منصور ابافت یگانه؛ سید مجید نادری


تحلیلی پیرامون برنامه ریزی و طراحی اکوپارک های رود کناری .

دوره 20، شماره 20، دی 1383

علیرضا بزرگی؛ دکتر محمد رضا پورجعفر؛ دکتر محمدرضا بمانیان