نویسنده = دکتر زهرا رهبرنیا
راهبردهای تبلیغات در اعلان

دوره 36، شماره 0، دی 1387

دکتر زهرا رهبرنیا؛ سمیه مهریزی ثانی


تبیین مرزهای بین عکاسی واقع‌گرایانه، انتزاعی و تجریدی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

دکتر زهرا رهبرنیا؛ سمیه مهریزی ثانی


مواجهه هنر قدسی با تکنولوژی

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385

دکتر زهرا رهبرنیا؛ دکتر زهرا رهنورد