کلیدواژه‌ها = ادبیات
مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر زهرا رهنورد؛ الهام شیروی


سینمای اقتباسی 1357-1377

دوره 7، شماره 0، تیر 1379

دکتر محمد باقر قهرمانی؛ نغمه ثمینی