نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384

اشرف السادات موسوی لر؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ دکتر محمد خزایی؛ دکتر مجتبی انصاری