نویسنده = دکتر محمد خزایی
بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384

اشرف السادات موسوی لر؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ دکتر محمد خزایی؛ دکتر مجتبی انصاری