نویسنده = دکتر حبیب الله آیت اللهی
بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384

اشرف السادات موسوی لر؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ دکتر محمد خزایی؛ دکتر مجتبی انصاری


ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

دوره 20، شماره 20، دی 1383

قباد کیانمهر؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی