نویسنده = دکتر محمود طاووسی
بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی


تناسبات انسانی در هنر هخامنشی

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385

رضا افهمی؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت الهی؛ دکتر علیرضا هژبری نوبری


اسطوره و نمایش در هندوستان

دوره 22، شماره 22، تیر 1384

دکتر نعمه ثمینی؛ دکتر محمود طاووسی


ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

دوره 20، شماره 20، دی 1383

قباد کیانمهر؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی