نویسنده = دکتر مجتبی انصاری
بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی


باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوران صفوی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

دکتر مجتبی انصاری؛ مهندس هادی محمودی نژاد


بررسی محتوا و شکل، در نقاشی دهه اول انقلاب اسلامی

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری


بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384

اشرف السادات موسوی لر؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی؛ دکتر محمد خزایی؛ دکتر مجتبی انصاری


ارزش های زیبا شناسی منبت کاری ایران در دوران شاه طهماسب صفوی

دوره 20، شماره 20، دی 1383

قباد کیانمهر؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر حبیب الله آیت اللهی