نویسنده = دکتر محمد مهدی عزیزی
بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دوره 32، شماره 32، آذر 1386

دکتر محمدمهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد


محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر محمد مهدی عزیزی


جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383

دکتر محمد مهدی عزیزی


تراکم در طرحهای شهری

دوره 2، شماره 0، فروردین 1376

دکتر محمد مهدی عزیزی