تحول و دگرگونی گروه های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا

نویسنده

چکیده

هنر - معماری و شهرسازی ایران از دیرباز جایگاه ویژه ای در محدوده فرهنگی جهان داشته و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهان به عنوان پایه گذار این رشته ها در نظام آموزش عالی کشور از سابقه درخشان شصت ساله برخوردار است. این دانشکده با عملکرد خود تاثیر عمیقی در فضای هنری و کالبدی مملکت بر جای گذاشته و صاحب نظران و هنرمندان بسیاری را چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس جهانی در خود پرورانده است. به موازات تحولات در ابعاد مختلف توسعه کشور رشته ها و گروه های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا نیز با تحولات و دگرگونی هایی مواجه بوده است. در حالی که شصت سال پیش این دانشکده با سه رشته معماری - نقاشی و مجسمه سازی تاسیس گردید اینک با بیش از بیست رشته و در مقاطع مختلف کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری رسالت خود را در ابعاد آموزشی و پژوهشی همچنان ادامه می دهد. عزم و اراده دانشگاه و دانشکده برای ارتقای دانشکده و ایفای نقش رسالتی آن فراهم است که این امر ناشی از تاریخ هویت و نیز توان بالای علمی موجود در آن است و این خود به سادگی قابل کسب نیست. با این حال چالش های فراروی دانشکده قابل تامل هستند و پویایی و ارتقای آن نیازمند ابزاری است تا بتواند در قالب برنامه و طرح یکپارچه و مطمئن تداوم در ایفای نقش ملی آن را به دنبال آورد که هنر معماری و شهرسازی در تنظیم توسعه کشور در ابعاد مختلف فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - زیست محیطی و کالبدی - نقش کلیدی و تعیین کننده دارند.

کلیدواژه‌ها