نویسنده = �������������� �������� �������� ��������
مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر زهرا رهنورد؛ الهام شیروی


بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری


تاثیرات اوکیو ئه برنقاشی اروپائی

دوره 13، شماره 13، فروردین 1382

دکتر محمد کاظم حسنوند


هنر بومیان استرالیا

دوره 8، شماره 0، دی 1379

دکتر محمد کاظم حسنوند