نویسنده = ������������ ������ ����������������
رهیافت مدیریت هنری درآموزش و تولید انیمیشن در ایران_ رویکرد تحقیقی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ سید بدرالدین احمدی