دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1415، بهار 1376 
9. پر و رومی

دکتر لطیف ابوالقاسمی