از آغاز تا پایان – از پایان تا آغاز

نویسنده

چکیده

نظر به اهمیت ویژه ای که امرتحقیق د رنهادهای دانشگاهی دارد. این مجله بر آن است تا در هر شماره ضمن لیستی از پایان نامه های ارائه شده دانشجویان رشته های مختلف دانشکده هنرهای زیبا‘ اقدام به معرفی برخی از پایان نامه های برتر هر نیمسال تحصیلی کند.
لازم به تذکر است که درانتخاب پایان نامه های برتر دو ضابطه در نظر گرفته شده است: یکی امتیاز پایان نامه ها در مرحله قضاوت و دیگری اهمیت آن از لحاظ جنبه های تحقیقاتی وکاربردی.
امید است که با این عمل‘ محققین و پژوهشگران رشته های مختلف هنری بتوانند کمال استفاده را از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان ببرند و از این طریق دانشکده هنرهای زیبا نیز بتواند به بخشی دیگر از رسالت خودعمل کند.