تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک

نویسنده

چکیده

ایران از دیرباز به عنوان سرزمینی که دارای تمدنی کهن است شناخته شده است یکی از ویژگی های کشورهای متمدن این است که فرهنگ و تمدن خویش را به سرزمین های دیگر منتقل کنند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.
بنابراین زوال قدرت ساسانیان را نباید با زوال ملت ایران به عنوان ملتی کهن اشتباه گرفت ایرانیان پس از ظهور اسلام و پذیرش آن به عنوان دین رسمی عزم خویش را جزم نمودند تا فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله خویش را به مردمانی فاتح و فاقد تمدن انتقال دهند که از این وظیفله خطیر سربلند و پیروز خارج شدند و تواستند اگر نه تمامی بلکه بیشتر میراث هنری و فرهنگی خویش را به اقوام غالب و پس از آن به سرزمین های دیگر اسلامی از جمله مصر گسترش دهند. به همین دلیل شناختن و شناساندن چنین مردمانی که در پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی موثر بوده اند و دارایی های فرهنگی و هنری خویش را از این طریق به سرزمین های دیگر منتقل نموده اند و نیز بررسی این تاثیرات امری قابل توجه است.
مصر در اینجا به عنوان یکی از کشورهایی که تحت تاثیر معماری ایرانی قرار گرفته مورد نظر است لذا پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که تاثیر معماری ایران در مصر از زمان فتح اسلامی تا ظهور ممالیک چگونه است؟
در این مجال ضمن بیان این تاثیر و چگونگی ورود آن به مصر به برخی از ابنیه شاخص در دوره های طولونی ‘ فاطمی و ایوبی اشاره شده تا با ارایه قراین و شواهد بتوان این تاثیر ات را آشکار کرد.

کلیدواژه‌ها