فضای فیزیکی در نمایش یونانی از آغاز تا دوره هلنی

نویسنده

چکیده

فضاهای فیزیکی نمایش های یونان باستان جزو شرایط مهم بودند که توفیق این اجراها را تعیین می کردند. علی رغم تفاوت های ظاهری این فضاهای فیزیکی - همگی آنها در چند اصل اشتراک داشتند. از مهم ترین این اصول بنا شدن در جوار فضایی مقدس بود تمام خصوصیات معماری این تماشاخانه ها و بخش های مختلف آنها به نوعی با توجه به نگرش مذهبی یونانیان و نسبت آنها با خدایانشان قابل تفسیر است.
با گذشت زمان و هنگامی که نوع نگرش یونانیان نسبت به خدایان و مذهب تغییر کرد نوع معماری تماشاخانه ها نیز با تغییرات چشمگیری روبرو شد. دور شدن تفکر و فلسفه یونانی از سیطره خدایان و اعتقاد به قدرت انسان در برابر خدایان باعث شد و جوهات مذهبی تماشاخانه های یونانی جای خود را به وجوهات هنری صرف داده و معابد که روزی به عنوان نشانه بارز و برجسته این تماشاخانه ها محسوب می شد جای خود را به فضاهایی دادند که فقط کاربردی هنری و خدماتی داشتند.

کلیدواژه‌ها