تعامل معماری و طراحی صنعتی

نویسنده

چکیده

معماری و طراحی صنعتی به دلیل تاثیر مستمر بر زندگی انسان و گستردگی شان در حیطه تسلط او ‘ بسیار نزدیک و مرتبط با یکدیگرند. لذا پرداختن به وجوه مختلف این ارتباط و جزییاتی که باعث این پیوند می شود بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با این هدف در این مقاله سعی شده که با ارایه تعریف طراحی صنعتی و روند شکل گیری آن به بررسی وجوه اشتراک این دو رشته پرداخته شود. سپس به جزییاتی که سبب تقویت این ارتباط می گردد اشاره شده و نهایتا نقش طراحان صنعتی برای همکاری در حوزه های معماری و اهمیت آن در شرایط خاص کشورمان به عنوان نتیجه گیری مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها