کلیدواژه‌ها = نماد
کاربرد نمادهای گیاهی در طراحی نشانه های معاصر ایران

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

دکتر اشرف السادات موسوی لر؛ بهاره بخارایی


مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر زهرا رهنورد؛ الهام شیروی


رابطه « معنا » و « صورت » در تبیین مبانی هنر

دوره 8، شماره 0، دی 1379

دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر بهناز امین زاده