نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعیین عوامل سازه ای/ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از FUZZY LOGIC & GIS

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

دکترکیومرث حبیبی؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر ابوالفضل مشکینی؛ دکتر علی عسگری؛ مهندس سعید نظری عدلی


بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS

دوره 16، شماره 16، دی 1382

دکتر احمد پوراحمد؛ علی یدقار؛ کیومرث حبیبی