نویسنده = ���������������� �������� �������� ������
بررسی تطبیقی منسوجات ایران ساسانی و روم شرقی (بیزانس)

دوره 31، شماره 31، مهر 1386

فریناز فربود؛ دکتر محمد رضا پورجعفر


بررسی جلوه های نمایشی ِآیین صوفی گری در ترکیه

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ دکتر محمد رضا پورجعفر


تحلیلی پیرامون برنامه ریزی و طراحی اکوپارک های رود کناری .

دوره 20، شماره 20، دی 1383

علیرضا بزرگی؛ دکتر محمد رضا پورجعفر؛ دکتر محمدرضا بمانیان