نویسنده = مهندس محمدجواد مهدوی نژاد
حفاظت و توسعه در ایران

دوره 32، شماره 32، آذر 1386

دکتر پیروز حناچی؛ دکتر داراب دیبا؛ مهندس محمدجواد مهدوی نژاد


بر هم کنش موسیقی ایران و موسیقی مسیحی

دوره 14، شماره 14، تیر 1382

مهندس محمدجواد مهدوی نژاد