نویسنده = ���������������� �������� ������������
ارزیابی دوره آموزشی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


جستاری بر مفاهیم و روش های برآورد کمّی ظرفیت برد و ارائه یک نمونه کاربردی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

دکتر منوچهر طبیبیان؛ احد ستوده؛ کامران شایسته؛ رضا چلبیانلو