نویسنده = �������������� �������� ������ ��������
ارزیابی دوره آموزشی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385

دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر بهناز امین زاده


مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری خودی در تحقق آن

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378

دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس گلناز تاج بخش