سیاست‌ها، الگوها و نمونه‌های احیاء در بافت روستای میمند

نویسندگان

چکیده

پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری مستقر در روستای میمند در طول فعالیت 5 ساله خود در این روستا، در کنار مرمت و حفاظت از کالبد روستا، در زمینه‌های مختلف پژوهشی، همچنین پرورش استعدادهای کارشناسان بومی و غیر بومی در زمینه‌های مختلف پژوهشی و اجرایی نیز فعالیت‌های عمده‌ای داشته است. سیاست‌های مدیریتی در زمینه احیاء بافت میمند که به واسطه دستکند بودن آن، در ردیف بافت‌های خاص قرار می‌گیرد، تأثیر بسزایی در معرفی بهتر روستا و خدمات رسانی بهتر به گردشگر و در نهایت رونق زندگی بومی در این روستا دارد. سیاست‌های خاصی که پایگاه میراث فرهنگی (که نگارنده نیز عضوی از آن بوده) در این زمینه در پیش گرفته، به الگویی برای طراحی در بافت روستا و همچنین استفاده بهینه از فضاهای دستکند متروکه روستا گردیده است. این نتایج و مقاله پیش رو نتیجه پژوهش‌های میدانی و روش آزمون و خطا، طی سال‌های گذشته به دست آمده است و در نهایت گویای این مسئله است که با در نظر گرفتن الگوهای اصیل و بومی منطقه میمند، گام‌های موثری در راه احیاء این روستای تاریخی برداشته شده است؛ و می‌توان در بافت‌های روستایی دیگر نیز از این الگوهای بومی الهام گرفت.

کلیدواژه‌ها