عملکردگرایی و معنای عملکرد

نویسنده

چکیده

مقال? حاضر به بررسی معنای عملکرد در گرایش عملکردگرایی در معماری و ریشه‌های آن می‌پردازد. این مقاله در سه بخش کلی تدوین شده‌است. در بخش نخست، پیشین? عملکرد در تاریخ نظریه‌پردازی معماری به‌ویژه در دور? باستان و ریش? مفهوم عملکرد در واژ? ’فایده‘ به اختصار مطالعه شده‌است. در بخش دوم، پیشین? عملکرد در معماری از آغاز کاربرد واژ? ’فانکشن‘ بررسی شده‌است. در این مرحله، ریش?‌ معناهای متعدد واژ? عملکرد از اواسط قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم در قالب کاربردهای متعدد آن مطالعه شده‌است. در بخش سوم، به بررسی معنای عملکرد در آرای معماران و نظریه‌پردازان عملکردگرا یا علاقمندان به اصالت عملکرد در معماری پرداخته شده‌است. همچنین با مطالعه و تفسیر دو جمل?‌ کلیدی مؤثر بر ادبیات عملکردگراییِ معماری و تأمل بر معنای عملکرد نهفته در آنها تلاش شده‌است تا معنای عملکرد در جریان‌های عمد? عملکردگرا تبیین شود. در پایان، این مطالعه نشان‌می‌دهد که تعاریف متعددی از واژ? عملکرد در عملکردگرایی حضور داشته‌اند و معنای امروز عملکرد در معماری تنها برخی از معناهای گذشت? آن را دربر می‌گیرد. بدین ترتیب عملکردگرایی در قالب معناهای محدودی از عملکرد تعریف می‌شود. شناخت معناهای متعدد عملکرد در عملکردگرایی کمک می‌کند تا علاوه بر تدقیق معنای عملکرد و عملکردگرایی، زمینه‌ای روشن برای مواجهه امروز ما با مفهوم عملکرد در معماری فراهم شود.

کلیدواژه‌ها