گفتاری درباره قصه و نمایش

نویسنده

چکیده

در این مقاله به خاستگاه قصه با توجه به نیازهای روانی بشر اشاره شده است و به عنصر ایجاد تضاد به عنوان اصلی ترین جنبه زیباشناختی برای آفرینش یک اثر ادبی و هنری توجه شده است و سرانجام رنج و لذت ، تنش و آرامش به عنوان عواملی برگرفته از واقعیت زندگی ، الهام بخش آفرینش قصه و نمایش معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها