گذری برموسیقی دوران باستان

نویسنده

چکیده

از سده شتم پیش از میلاد قوم آریا در فلات ایران مستقر شدند بیشتر آنها در هندوستان سکنی گزیدند. چون در آن دوران موسیقی هنری مستقل نبود و بیشتر در مراسم مذهبی و اعیاد و جشن ها بکار می رفت، یک نوع موسیقی غیر مذهبی هم در دستگاه حکمرانان هخامنشی بود که معمولاً در حملات جنگی با سازمان هایی نظیر شیپور و دهل بکار می رفت. بعد از آن موسیقی کولی ها یا کاولی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها