پیشرفتهای الکترونیکی و رایانه ای در صنعت چاپ

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر به طور فشرده مراحل تکامل و تحول حروفچینی در صنعت شریف چاپ ( وسیله مهم حفظ و انتقال اندیشه ها و عواطف بسیاری از علما، دانشمندان، فلاسفه و اهل هنر برای میلیاردها مردم در طول تاریخ) بررسی شده است؛ موضوعی که در بهبود کیفیت زندگی و جهشهای علمی و آگاهی ابناء بشر به مانند بهداشت و هوا که حیات انسانی را وسعت و عمق بخشید، اثری قطعی و بی گفتگو گذاشته، و سبب ابداع فنون و هنرهای دیگر است. ما ، امروز از حاصل ریاضات و خدمات جسمی و روحی و فکری و ذوقی مبتکرین آن، بدون اندیشه کردن به پایه و مایه و قدر و رنج کار آنان، بهره می گیریم و در دیوار جهان متمدن خود را با آنها مزین و مطرّز می سازیم.