فرآیند توسعه و تولید درون زا

نویسنده

چکیده

توسعه را گاهی به عنوان هدف و زمانی به عنوان فرآیندی که شامل روابط علت و معلولی است مورد توجه قرار می دهیم. تاریخ تفاوت بین ارزش ها و گرایش های به کار رفته در رشته های مختلف طراحی ، برنامه ریزی و مدیریت به رابطه علّی که یکی از چهار اصل کلی فلسفه همراه "وجود و عدم"، "ضرورت و امکان" و " وحدت و کثرت" است، اشاره می نماید. پاره ای از این طرز تلقی ها را می توان توسط مدل "توسعه درون زا"، که به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه را در ساختار و تشکیلات افقی و مستقل پی می گیرد، مورد ارزیابی قرار داد. این مقاله تلاشی است برای معرفی دو اصل علمی توسعه ردون زا: "فرایند تولید" و رابطه " عرضه و تقاضا". فرآیند تولید به رابطه علت و معلولی و نحوه پدید آمدن مخلوقات و محصولات ساخته شده به وسیله انسان اشاره می کند. رابطه عرضه و تقاضا ارتباط این محصولات را بعد از حدوث پی می گیرد. مسیر ارزیابی کیفیت محصولات بر خلاف جریان تولید این مدل فکری به فرآیند خلاق زندگی،"توسعه مردم محور" و تفاوت های آن با "توسعه کالا محور" اشاره خواهد شد و کوشش می گردد تا توسط اصول ذکر شده جایگاه برنامه ریزی کیفی در مدل توسعه درون زا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها