کلیدواژه‌ها = طراحی محصول
فرایند شناسایی محصول

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

نسرین مقدم


مهندسی کانسی: مطالعه موردی وسیله کمک حرکتی سالمندان

دوره 36، شماره 0، دی 1387

دکتر یاسمن خداداده؛ ناتا طلوعی


نشانه شناسی درطراحی محصول

دوره 34، شماره 0، تیر 1387

فتانه محمودی؛ دکتر سیدحبیب الله لزگی


هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی محصولات

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر احمد ندائی فرد