کلیدواژه‌ها = مسکن
بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دوره 32، شماره 32، آذر 1386

دکتر محمدمهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد


جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383

دکتر محمد مهدی عزیزی


روش های عایق کردن حرارتی مسکن

دوره 14، شماره 14، تیر 1382

مهندس حسین مظفری ترشیزی