کلیدواژه‌ها = اقلیم
بررسی دگرگونی تناسبات حاکم بر تیمچه های ایران در دوران قاجار

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388

مهندس آرین امیرخانی؛ مهندس پرهام بقایی؛ دکتر محمدرضا بمانیان


تأثیر نماهای شیشه ای دوجداره بر شرایط حرارتی داخل ساختمان

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد تقی رضایی حریری؛ ریما فیاض