نویسنده = محسن طبسی
بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری؛ دکتر محمود طاووسی؛ دکتر فرهاد فخار تهرانی


بررسی محتوا و شکل، در نقاشی دهه اول انقلاب اسلامی

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

محسن طبسی؛ دکتر مجتبی انصاری