نویسنده = دکتر شاهین فرهت
کوارتت های بتهون

دوره 35، شماره 0، مهر 1387

دکتر شاهین فرهت


سمفونی در ایران

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر شاهین فرهت


رومئو و ژولیت در موسیقی

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384

دکتر شاهین فرهت


میاسکوفسکی این نابغه نا شناخته

دوره 20، شماره 20، دی 1383

دکتر شاهین فرهت


سمفونی های چهار گانه برامس

دوره 19، شماره 19، مهر 1383

دکتر شاهین فرهت


درباره سمفونی 5 چایکوفسکی

دوره 18، شماره 18، تیر 1383

دکتر شاهین فرهت


درباره سمفونی نهم

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383

دکتر شاهین فرهت


جایگاه موسیقی ایران درجهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374

دکتر شاهین فرهت