نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������������
نمایشگری های کاروانی در ایران : پژوهشی نظریه پردازانه

دوره 13، شماره 13، فروردین 1382

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی


بازنویسی و نوسازی ادبیات نمایشی یونان باستان پست مدرنیسم و تراژدی های یونانی

دوره 2، شماره 0، فروردین 1376

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ مری ان مک دونالد