نویسنده = ���������������� �������� ��������������
بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هند ( قرن 10 هجری)

دوره 35، شماره 0، مهر 1387

فرزانه فرخ فر؛ دکتر محمدرضا پورجعفر


مروری بر ناکارامدی طرح های تفصیلی متداول در بافت ارگانیک مسکونی

دوره 18، شماره 18، تیر 1383

سهند لطفی؛ دکتر محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی انصاری


بررسی و ضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر ( مو رد مطالعه محل الهیه تهران )

دوره 13، شماره 13، فروردین 1382

مهندس مصطفی ادب خواه؛ دکتر محمدرضا پورجعفر؛ دکتر علی اکبر تقوائی


تاثیر پذیری نهضت هنر و پیشه انگلستان از هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 12، دی 1381

بهار موسوی حجازی؛ دکتر محمدرضا پورجعفر